Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SMALL POOLS

‘SMALL POOLS’, onderdeel van ‘House4Green’; Christiaan van der Aalaan 8, 5062EN Oisterwijk, The Netherlands (Postadres); Geen Bezoekadres; Telefoonnummer: +31 (0)132220120 (Bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) E-mailadres: info@smallpools.nl KvK-nummer: 85158402  Btw-identificatienummer: NL004063229B12

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SMALL POOLS zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden SMALL POOLS en de klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
1.5 Wanneer door SMALL POOLS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van SMALL POOLS zijn vrijblijvend en SMALL POOLS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de klant door SMALL POOLS, SMALL POOLS is gerechtigd bestellingen te weigeren / annuleren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3 SMALL POOLS kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De kleuren en afmetingen van de producten kunnen afwijken van de werkelijkheid.
2.5 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is SMALL POOLS daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SMALL POOLS anders aangeeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
3.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien SMALL POOLS haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van SMALL POOLS om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is SMALL POOLS gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door SMALL POOLS.

Artikel 4. Levering

4.1 De door SMALL POOLS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gelaten. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending of op een later moment indien dit tussen de klant en SMALL POOLS is afgesproken.
4.3 SMALL POOLS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
4.4 Bij zet / invoer / schrijf of rekenfouten kan SMALL POOLS een koop ongedaan maken.
4.5 Bij levering van zwembaden, die indien afgesproken geplaatst worden met een kraan, dient het uitgegraven gat gereed te zijn bij aankomst van het zwembad. De chauffeur heeft altijd de bevoegdheid de beslissing te nemen of hij het zwembad direct in het gat kan plaatsen of niet, i.v.m. de veiligheid van mens en materieel. Lostijden tot 30 minuten zijn inbegrepen in de transport- en hijskosten. Daarbuiten worden wachttijden achteraf in rekening gebracht bij de klant of er zijn van te voren andere tijden afgesproken.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
5.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant (indien de klant de producten niet aankoopt voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
5.2 Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten: – de goederen die speciaal voor de klant zijn besteld bij de leverancier of fabriek. – de goederen die door hun aard of omvang niet kunnen worden teruggezonden.
5.3 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan SMALL POOLS retourneren, conform de met de ondernemer te bespreken, redelijke en duidelijke instructies en retouradres.
5.4 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan SMALL POOLS. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5.5 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan SMALL POOLS heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5.6 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

6.1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de klant.
6.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal SMALL POOLS dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door SMALL POOLS of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
6.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

7.1 SMALL POOLS kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3.
7.2 Voor producten die speciaal voor de klant gemaakt/besteld worden kan geen gebruik gemaakt worden van het herroepingsrecht.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door SMALL POOLS in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van SMALL POOLS totdat de klant hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SMALL POOLS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. SMALL POOLS garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Een tekortkoming kan niet aan SMALL POOLS of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SMALL POOLS geen invloed kan uitoefenen en waardoor SMALL POOLS niet in staat is de verplichtingen na te komen.
10.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SMALL POOLS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat SMALL POOLS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.4 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SMALL POOLS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de klant. SMALL POOLS is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van SMALL POOLS, daarnaast is SMALL POOLS slechts verantwoordelijk voor datgene dat is vast gelegd in de aankoop nota.
11.2 SMALL POOLS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de klant. Daarnaast neemt SMALL POOLS alleen aansprakelijkheid voor het product zelf, oftewel: wachttijden, stagnatie kosten, opgenomen vrije uren / dagen, extra arbeidskosten en eventuele gevolgschade zijn voor rekening van de klant.
11.3 SMALL POOLS is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van de klant, stormschade en de gevolgen daarvan en schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond, welke niet bekend waren bij aanvang werkzaamheden.
11.4 SMALL POOLS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SMALL POOLS is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.5 Indien SMALL POOLS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SMALL POOLS beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door SMALL POOLS aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat SMALL POOLS overeenkomstig de verzekering draagt.
11.6 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens SMALL POOLS vervalt binnen één jaar nadat de klant bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
11.7 SMALL POOLS neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreft stopcontacten / elektriciteitsvoorziening waarop producten door SMALL POOLS geleverd aangesloten worden, ofwel de kabel die naar het product toe leidt, de dikte van de kabel, de aansluitingen en de aarding dienen door een erkend installateur geïnstalleerd en gecontroleerd te zijn.
11.8 SMALL POOLS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken of schade, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: de niet inachtneming door de klant (of door de klant ingeschakelde partij(en), en bediening- en onderhoud, en plaatsing voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.
11.9 SMALL POOLS is geen installatie bedrijf. SMALL POOLS neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid betreft de installatie van de producten, ook al krijgt de klant hulp van SMALL POOLS. De klant en/of het installatie bedrijf dat wel of niet door Small Pools is ingehuurd is zelf verantwoordelijk voor de installatie.

Artikel 12. Reclamaties

12.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient SMALL POOLS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
12.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SMALL POOLS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Mocht er sprake zijn van restitutie, wordt er rekening gehouden met afschrijving op basis van een levensduur van 5 jaar. Bij retourneren van het product worden gaan herstelwerkzaamheden verricht aan de achterblijvende grond e.d.
12.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden en geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: de niet inachtneming door de klant (of door de klant ingeschakelde partij(-en)), bediening- en onderhoud en plaatsing voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.
12.4 Alle garanties gelden alleen voor de eerste eigenaar, die de aanschaf heeft gedaan bij SMALL POOLS.
12.5 Voor producten die door SMALL POOLS zijn verkocht als occasions, geldt 3 maanden garantie mits functionerend verkocht.
12.6 SMALL POOLS neemt geen verantwoordelijkheden voor: personen/bedrijven door de klant zelf ingehuurd, ook al zijn deze personen of bedrijven door SMALL POOLS aanbevolen.
Toelichting zwembaden
12.7 SMALL POOLS verleent een garantie van 2 jaar op de technische onderdelen (pomp, besturingsunit etc.). Jets, skimmers en covers (afdekkingen) zijn uitgesloten van garantie. Wanneer de bak van het zwembad gaat scheuren gelden de volgende garantievoorwaarden: 1e jaar: 100 % Garantie, 2e jaar: 80% Garantie, 3e jaar: 60% Garantie, 4e jaar: 40% Garantie, 5e jaar: 20% Garantie.
De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing / defect die is veroorzaakt is buiten de macht van SMALL POOLS, of dat de aanleg gebeurd is, waarbij de adviezen van Small Pools niet zijn opgevolgd. Bij omwisseling van een zwembad moet het zwembad zo staan dat deze door ons zo op te halen is. Indien deze is ingegraven dient het zwembad aan de zijkanten te zijn vrij gegraven, eventuele hijskraan kosten zijn voor rekening van de klant.
12.8 Noch de leverancier noch SMALL POOLS zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de klant en gebruikersschade, zoals krassen en andere beschadigingen.
12.9 Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van het zwembad of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De klant van het zwembad is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van het zwembad verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van zwembad voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.
12.10 Indien de klant gekozen heeft het zwembad zelf te installeren, is de klant altijd zelf verantwoordelijk voor de installatie en de gevolgen daarvan. Schade veroorzaakt door de installatie valt dan ook niet binnen de garantie.
12.11 SMALL POOLS verleent 5 jaar garantie op waterdichtheid van zwembaden (met in acht neming van de percentages genoemd in 12.7), mits er sprake is van gebreken, zoals omschreven in eerder genoemde voorwaarden.
12.12 SMALL POOLS verleent géén garantie op verkleuring en osmose bij zwembaden, ook is SMALL POOLS nimmer aansprakelijk voor inbouw en installatie fouten en de gevolgen daarvan.
12.13 Wanneer SMALL POOLS montage verricht, dienen onderstaande zaken door de klant in acht te worden genomen: – het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben; – de ondergrond dient geheel verhard te zijn en moet vlak en waterpas zijn, conform de richtlijnen van SMALL POOLS, tenzij anders is overeengekomen; – Herstraten van ontnomen bestrating ten behoeve van plaatsing is voor rekening van de klant; – Aansluiten en materialen naar riolering is voor eigen rekening van de klant, mits anders is overeengekomen; – De klant is zelf verantwoordelijk voor de eventuele nodige vergunningen; – Extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij de klant; – Wanneer de ondergrond niet voldoet aan de eisen die SMALL POOLS gesteld heeft in de overeenkomst, zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten hangen af van de hoogte van het montage bedrag.

Artikel 13. Privacy

13.1 De gegevens en informatie die de klant aan SMALL POOLS verstrekt, zal SMALL POOLS zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. SMALL POOLS mag deze gegevens gebruiken om in de toekomst opnieuw contact te zoeken.
13.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak SMALL POOLS gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken en SMALL POOLS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SMALL POOLS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens
is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.